bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego


1. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

2. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót wykonanych:
- bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia,
- w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska,
- w sposób istotny odbiegający od ustaleń i warunków w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

4. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.

5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanych lub wykończonych obiektów budowlanych.

6. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.

7. Nakazywanie opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania.

9. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.

10. Wnioskowanie o wszczęcie postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:

działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
postępowaniami administracyjnymi;
postępowaniami egzekucyjnymi;
postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych;
prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej;
obsługą prawną Inspektoratu;
kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

do obiektu budowlanego,
na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi. Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytku, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, jak również dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie. Protokolarne ustalenia w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wykroczenia za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kredytowego lub zaocznego. Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych są wpłacane na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Górna granica nakładanego mandatu za nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego wynosi 500,00zł.Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 18.03.2014
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 18.03.2014
Dokument oglądany razy: 870